دانشکده علوم پایه

اخبار

مجوز برگزاری دفاع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم مربوط به نیمسال اول ۹۷-۹۶
برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول ۹۷-۹۶

مجوز برگزاری دفاع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم مربوط به نیمسال اول ۹۷-۹۶

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم که متقاضی دفاع در نیمسال اول ۹۷-۹۶ می باشند، می بایست پروپوزال ایشان در شورای گروه آموزشی تا ۹۶/۰۵/۱۵ و توسط رئیس دانشکده علوم تا ۹۶/۰۶/۲۹ در پورتال پژوهشی مصوب شده باشد.

ادامه مطلب