دانشکده علوم پایه

معاون پژوهشی

نام: سید علی

نام خانوادگی: احمدی

سمت: معاون اداره پژوهش و فناوری دانشکده علوم

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۳۲۷ و ۱۳۴۵

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۲۷ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: ahmadi.iauk@gmail.co
m