دانشکده علوم پایه

معاون پژوهشی

نام: مسلم
نام خانوادگی: ملک شاهی
سمت: معاون اداره پژوهش و فناوری دانشکده علوم
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: فیزیک
محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۳۲۸
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۲۸ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک: