دانشکده علوم پایه

معاون پژوهشی

نام: عنایت ا...
نام خانوادگی: شیخ حسینی
سمت: معاون اداره پژوهش و فناوری دانشکده علوم
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: شیمی آلی
محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۳۲۷
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۲۷ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک: sheikhhosseini@iauk.ac.ir