دانشکده علوم پایه

رئیس پژوهش

نام: سکینه
نام خانوادگی: صادقی پور فرسنگی
سمت: رئیس پژوهش دانشکده علوم
مدرک تحصیلی: کارشناسی میکروبیولوژی
محل استقرار دفتر: دفتر رئیس پژوهش دانشکده علوم (طبقه همکف مجتمع هیات علمی، جنب آموزش دانشکده)
تلفن داخلی: ۱۳۱۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۳
آدرس پست الکترونیک:sadeghi@iauk.ac.i
r