دانشکده علوم پایه

مسئول اداره امور آزمایشگاه ها
نام: فرزانه

نام خانوادگی: اسلام کیش
پست سازمانی: مسئول امور آزمایشگاه های دانشکده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
تلفن داخلی: ۱۴۰۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۵ (۰۳۴)
پست الکترونیک: