دانشکده علوم پایه

معاون آموزشی


نام: مسلم
نام خانوادگی: ملک شاهی
سمت: معاون آموزش دانشکده
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: فیزیک
محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۳۲۸ و ۱۳۴۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۲۸ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک: