دانشکده علوم پایه

رئیس آموزش


نام: حکیمه

نام خانوادگی: تهرانی

سمت: رئیس آموزش دانشکده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه همکف

تلفن داخلی: ۱۳۱۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۳

آدرس پست الکترونیک: