دانشکده علوم پایه

کارشناسان آموزشنام: حکیمه

نام خانوادگی: تهرانی

سمت: رئیس آموزش دانشکده علوم و کارشناس آموزش مربوط به رشته های

ارشد و دکترای (میکروبیولوژی - ‏فیزیولوژی‬ گیاهی) ‬، ارشد بیوتکنولوژی میکروبی و سلولی و مولکولی / ‏ کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه همکف

تلفن داخلی: ۱۳۱۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۳

آدرس پست الکترونیک: tehrani@iauk.ac.irنام: فاطمه

نام خانوادگی: روشنایی

سمت: کارشناس آموزش مربوط به رشته های

کارشناسی ارشد و دکترای شیمی آلی و تجزیه / گرایش های کارشناسی شیمی / شیمی سرویسی / ‏‬ کارشناسی پیوسته کامپیوتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل استقرار دفتر: مجتمع هیئت علمی - طبقه همکف - دفتر آموزش

تلفن داخلی: ۱۷۸۸

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۸۸

آدرس پست الکترونیک: roshanaei@iauk.ac.iنام: سکینه

نام خانوادگی: حمزه نژاد

سمت: کارشناس آموزش مربوط به رشته های

‬ ارشد نرم افزار و سخت افزار / ‏‬ ارشد هوش مصنوعی / ‏دکترای‬ معماری سیستم ها و نرم افزار کامپیوتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه همکف

تلفن داخلی: ۱۷۸۰

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۸۰

آدرس پست الکترونیک: hamzehnejad@iauk.ac.irنام: افسانه

نام خانوادگی: مسلمی

سمت: کارشناس آموزش مربوط به رشته های

کارشناسی و کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات / ‏‬ ارشد گرایش های فیزیک / ‏‬ ارشد آموزش ریاضی / ‏‬ گرایش های مختلف دکترای ریاضی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه همکف

تلفن داخلی: ۱۷۸۰

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک: moslemi@iauk.ac.irنام: مهدی
نام خانوادگی: ترک زاده
سمت: کارشناس آموزش مربوط به رشته های

کارشناسی زیست شناسی (میکروبیولوژی، سلولی و مولکولی، ژنتیک و زیست شناسی گیاهی)
مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: آموزش دانشکده علوم - مجتمع هیئت علمی - طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۷۸۰
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۸۰

آدرس پست الکترونیک: mtorkzadeh@iauk.ac.ir