دانشکده علوم پایه

کارشناسان آموزش


نام: حکیمه

نام خانوادگی: تهرانی

سمت: رئیس آموزش دانشکده و مسئول رشته های ارشد و دکترای زیست شناسی (میکروبیولوژی) و کامپیوتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه همکف

تلفن داخلی: ۱۳۱۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۳

آدرس پست الکترونیک:


 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: روشنایی

سمت: مسول رشته های کارشناسی ارشد و دکترای شیمی آلی و تجزیه / گرایش های کارشناسی شیمی / شیمی سرویسی / ‏‬ کارشناسی کامپیوتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل استقرار دفتر: مجتمع هیئت علمی - طبقه همکف - دفتر آموزش

تلفن داخلی: ۱۳۳۶

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۶

آدرس پست الکترونیک: roshanaei@iauk.ac.i


 

نام:

نام خانوادگی: حمزه نژاد

سمت: مسول رشته های

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:


 

نام:

نام خانوادگی: مسلمی

سمت: مسول رشته های

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:


 

نام: مهدی
نام خانوادگی: ترک زاده
سمت: مسول رشته کارشناسی زیست شناسی

رشته تحصیلی: علوم انسانی
محل استقرار دفتر: آموزش دانشکده علوم - مجتمع هیئت علمی - طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۷۸۰
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۸۰

آدرس پست الکترونیک: mtorkzadeh@iauk.ac.ir