دانشکده علوم پایه

ناظر امور کلاس ها


نام: سکینه

نام خانوادگی: نظری

سمت: مسئول و ناظر امور کلاس ها

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل دفتر: مجتمع آموزشی دانشکده علوم

تلفن داخلی: ۱۸۶۱

تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۸۶۱

آدرس پست الکترونیک: