دانشکده علوم پایه

ناظر امور کلاس ها


نام: صدیقه

نام خانوادگی: دارش

سمت: مسئول امور کلاس ها

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت

محل دفتر: مجتمع آموزشی دانشکده

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک: darash@iauk.ac.ir