دانشکده علوم پایه

صفحات مرتبط

  • - رشته گرایش ها در یک نگاه

رشته گرایش ها در یک نگاه

ردیف نام رشته گرایش مقطع گروه آموزشی
۱ آموزش ریاضی ریاضی -دانشکده علوم ارشد ریاضی
۲ ریاضی کاربردی ریاضی -دانشکده علوم-انالیز عددی ارشد ریاضی
۳ ریاضی کاربردی ریاضی-تحقیق در عملیات-دانشکده علوم ارشد ریاضی
۴ ریاضی محض ریاضی-دانشکده علوم ارشد ریاضی
۵ ریاضی ریاضی-جبر-دانشکده علوم دکتری ریاضی
۶ ریاضی ریاضی-آنالیز-دانشکده علوم دکتری ریاضی
۷ ریاضی ریاضی-ریاضی کاربردی- دانشکده علوم دکتری ریاضی
۸ زیست شناسی میکروبیولوژی-علوم گیاهی-دانشکده علوم ارشد میکرو بیولوژی
۹ زیست شناسی زیست شناسی-میکروبیولوژی-دانشکده علوم ارشد میکرو بیولوژی
۱۰ زیست شناسی زیست شناسی-میکروبیولوژی-دانشکده علوم دکتری میکرو بیولوژی
۱۱ زیست شناسی سلولی و ملکولی میکروبیولوژی-دانشکده علوم کارشناسی میکرو بیولوژی
۱۲ شیمی کاربردی شیمی-کاربردی-دانشکده علوم کارشناسی شیمی
۱۳ شیمی محض شیمی- محض-دانشکده علوم کارشناسی شیمی
۱۴ مهندسی شیمی شیمی-مهندسی شیمی-دانشکده علوم کارشناسی شیمی
۱۵ شیمی دارویی شیمی-دارویی-دانشکده علوم کارشناسی شیمی
۱۶ علوم تجربی علوم تجربی-دانشکده علوم کارشناسی ناپیوسته شیمی
۱۷ شیمی شیمی-شیمی تجربی-دانشکده علوم ارشد شیمی
۱۸ شیمی شیمی-شیمی آلی-دانشکده علوم ارشد شیمی
۱۹ شیمی شیمی-آلی-دانشکده علوم دکتری شیمی
۲۰ شیمی شیمی-تجزیه-دانشکده علوم دکتری شیمی
۲۱ فیزیک فیزیک-اتمی ملوکولی-دانشکده علوم کارشناسی فیزیک
۲۲ فیزیک فیزیک-حالت جامد-دانشکده علوم ارشد فیزیک
۲۳ ژتو فیزیک فیزیک-ژتو فیزیک-دانشکده علوم ارشد فیزیک
۲۴ کامپیوتر کامپیوتر-نرم افزار- دانشکده علوم کاردانی پیوسته کامپیوتر
۲۵ تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر-نرم افزار- دانشکده علوم کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
۲۶ مهندسی سخت افزار کامپیوتر کامپیوتر-سخت افزار-دانشکده علوم کارشناسی پیوسته کامپیوتر
۲۷ مهندسی نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر-نرم افزار- دانشکده علوم کارشناسی پیوسته کامپیوتر
۲۸ مهندسی فن آوری اطلاعات فن آوری-فن آوری اطلاعات-دانشکده علوم کارشناسی پیوسته کامپیوتر
۲۹ مهندسی فن آوری اطلاعات-طراحی فن آوری-طراحی وتولید نرم افزار-دانشکده علوم کارشناسی کامپیوتر
۳۰ مهندسی فن آوری اطلاعات فن آوری-شبکه های کامپیوتری-دانشکده علوم ارشد کامپیوتر
۳۱ مهندسی کامپیوتر کامپیوتر-شبکه های کامپیوتر-دانشکده علوم ارشد کامپیوتر
۳۲ مهندسی کامپیوتر کامپیوتر-فن آوری اطلاعات-دانشکده علوم کارشناسی کامپیوتر
۳۳ مهندسی کامپیوتر کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتر-دانشکده علوم ارشد کامپیوتر
۳۴ مهندسی کامپیوتر کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتر-دانشکده علوم دکتری کامپیوتر
۳۵ مهندسی کامپیوتر کامپیوتر-نرم افزار- دانشکده علوم ارشد کامپیوتر
۳۶ مهندسی کامپیوتر کامپیوتر-نرم افزار- دانشکده علوم دکتری کامپیوتر
۳۷ مهندسی کامپیوتر کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری-دانشکده علوم دکتری کامپیوتر
۳۸ مهندسی کامپیوتر کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک-دانشکده علوم ارشد کامپیوتر