دانشکده علوم پایه

مدیران گروه های آموزشیگرو ه آموزشی ریاضینام: لیدا
نام خانوادگی: ترک زاده
سمت:
مدیر گروه کارشناسی ریاضی
رشته تحصیلی: ریاضی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک:نام: حسین

نام خانوادگی: صادقی

سمت: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی ریاضی

رشته تحصیلی: ریاضی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف

تلفن داخلی: ۱۳۰۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۰۳

آدرس پست الکترونیک:گروه آموزشی زیست شناسینام: نادیا
نام خانوادگی: کاظمی پور
سمت:
مدیر گروه کارشناسی زیست شناسی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی (باکتری شناسی پزشکی)
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۳۴
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۳۴
آدرس پست الکترونیک:نام: بابک
نام خانوادگی: خیرخواه
سمت:
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی زیست شناسی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۲۰
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۲۰
آدرس پست الکترونیک:گروه آموزشی شیمینام: سید علی

نام خانوادگی: احمدی

سمت: مدیر گروه کارشناسی شیمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۲۷ و ۱۳۴۵

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۴۵ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: ahmadi.iauk@gmail.comنام: دادخدا

نام خانوادگی: غضنفری

سمت: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی شیمی آلی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۳۳۲

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۲ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: dadkhodaghbh@yahoo.comنام: مهدی

نام خانوادگی: شهیدی زندی

سمت: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی شیمی تجزیه

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۷۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۷۳ (۳۴)

آدرس پست الکترونیک: shahidizandi@gmail.comمدیر گروه فیزیکنام: مسلم
نام خانوادگی: ملک شاهی
سمت:
مدیر گروه فیزیک
رشته تحصیلی: فیزیک اتمی مولکولی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه دوم
تلفن داخلی: ۱۳۵۰
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۵۰ (۰۳۴)
پست الکترونیک: malekshahi@iauk.ac.irمدیران گروه های کامپیوترUnder Construction