دانشکده علوم پایه

کارشناسان پژوهشی آزمایشگاه ها
کارشناسان آموزشی و پژوهشی گروه های زیست شناسی - میکروبیولوژی:نام: منیژه
نام خانوادگی: رشیدی
پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی میکروبیولوژی
تلفن داخلی: ۱۴۰۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۱ (۰۳۴)
پست الکترونیک:

نام: لیلی
نام خانوادگی: صفی زاده
پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی
تلفن داخلی: ۱۳۹۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۹۹ (۰۳۴)
پست الکترونیک:

نام: فرزانه
نام خانوادگی: اسلام کیش
پست سازمانی: مسئول اداره امور آزمایشگاه ها و کارشناس تحقیقاتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
تلفن داخلی: ۱۴۰۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۵ (۰۳۴)
پست الکترونیک:

نام: لعیا
نام خانوادگی: تبریزی
پست سازمانی: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
تلفن داخلی: ۱۴۰۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۱ (۰۳۴)
پست الکترونیک:

نام: رضا
نام خانوادگی: بستان
پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی میکروبیولوژی
تلفن داخلی: ۱۴۰۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۱ (۰۳۴)
پست الکترونیک:

نام: مریم
نام خانوادگی: عبدالکریمی
پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی
مدرک تحصیلی: کاردانی علوم آزمایشگاهی
تلفن داخلی: ۱۴۰۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۱ (۰۳۴)
پست الکترونیک:کارشناسان آموزشی و پژوهشی گروه های شیمی آلی و تجزیه:نام: مرضیه
نام خانوادگی: ایرانمنش
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: شیمی معدنی
مکان: مجتمع آزمایشگاهی طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۴۰۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۹ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک:


نام: محمد رضا
نام خانوادگی: غلامحسین زاده
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: تحصیل در دوره دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
مکان: مجتمع آزمایشگاهی طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۳۹۰
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۹۰ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک:


نام: مهرنوش
نام خانوادگی: غفاری
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: تحصیل در دوره دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
مکان: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۴۰۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۹ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک:


نام: مهدیه
نام خانوادگی: قراچه داغی
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: شیمی آلی
مکان: مجتمع آزمایشگاهی طبقه سوم
تلفن داخلی :۱۴۰۷
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۷ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک:


نام: روشن
نام خانوادگی: احمدی
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
مکان: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۳۸۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۸۹ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:


نام: مهسا
نام خانوادگی: صدیق پور
سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: شیمی آلی
مکان: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۴۰۰
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۰ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:


نام: زهرا
نام خانوادگی: سرحدی
سمت: مسئول انبار مرکزی دانشکده علوم
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
مکان: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه سوم
تلفن داخلی: ۱۳۸۶
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۸۶ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک:
کارشناسان آموزشی و پژوهشی گروه فیزیک:نام: نجمه

نام خانوادگی: عراقی پور

پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی فیزیک

تلفن داخلی: ۱۳۹۸

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۹۸

پست الکترونیک:

 

نام: فهیمه

نام خانوتدگی: صادقی

پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی فیزیک

مدرک تحصیلی: کارشناسی فیزیک

تلفن داخلی: ۱۳۹۹

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۹۹

پست الکترونیک: