دانشکده علوم پایه

مسئول انبار مواد و وسایل آزمایشگاهی
نام: زهرا
نام خانوادگی: سرحدی
سمت: مسئول انبار مرکزی مواد و وسایل آزمایشگاهی دانشکده علوم
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
مکان: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه سوم
تلفن داخلی: ۱۳۸۶
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۸۶ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک: