دانشکده علوم پایه

سلولی و مولکولی

فهرست دروس کارشناسی ارشد

رشته:

سلولی و مولکولی

 

  • طول دوره و شکل نظام:

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست شناسی سلولی و مولکولی حداقل ۴ نیمسال است که از دو بخش آموزشی و پژوهشی تشکیل شده است.

۱. بخش آموزشی شامل ۲۲ واحد از دروس تخصصی الزامی (۱۲ واحد)، تخصصی اختیاری (۱۰ واحد) همراه با ۲ واحد سمینار می باشد. علاوه بر واحدهای مزبور، درس های جبرانی و کمبود به تعداد ۱۰ واحد در چارچوب مقررات و با تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی گروه تعیین و ارایه می گردد.

۲. بخش پژوهشی شامل ۶ واحد پایان نامه است که از نیمسال چهارم قابل اخذ می باشد. در این بخش دانشجویان دوره به بررسی یک موضوع در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی خواهند پرداخت.

فهرست دروس کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی
ردیف دروس الزامی دروس اختیاری دروس کمبود و جبرانی
۱ اصول روش های زیست شناسی سلولی و مولکولی آنزیم شناسی روش تحقیق
۲ بیوفیزیک سلولی ایمنی شناسی مولکولی کاربرد کامپیوتر
۳ زیست شناسی سلولی پیشرفته بیوانفورماتیک زبان تخصصی
۴ زیست شناسی مولکولی پیشرفته زیست فناوری دارویی ایمنولوژی
۵ ساختار ماکرومولکول های زیستی ژنتیک مولکولی انسان ژنتیک
۶ فرایندهای تنظیمی و ترارسانی - -
۷ *سمینار ۱و۲* - -
مجموع ۱۲+۲ واحد ۱۰ واحد ۱۰ واحد

***

***