دانشکده علوم پایه

موقعیت مکانی دانشکده علوم پایه 

نمای هوایی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانموقعیت مکانی دانشکده علوم (مجتمع آموزشی، مجتمع آزمایشگاهی و مجتمع هیات علمی) نسبت به درب ورودی اصلی دانشگاه