دانشکده علوم پایه

روسای پیشین دانشکده
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ انتصاب

مدت مسئولیت

۱

دکتر محمد رضا اخگر

۱۳۷۷-۷۹

۳ سال

۲

دکتر محمد مهدی متقی

۱۳۷۹-۸۱

۳ سال

۳

دکتر محمد حسن تدین

۱۳۸۱-۸۳

۳ سال

۴

دکتر دادخدا غضنفری

۱۳۸۳-۸۸

۵ سال

۵

دکتر علی حمزه ای

۱۳۸۸-۹۴

۶ سال

۶

دکتر فرخ رخ بخش زمین

۱۳۹۴-۹۷

۳ سال