دانشکده علوم پایه

صفحات مرتبط

مشارکت اساتید خارج از دانشکده

نام: مریم
نام خانوادگی: کاظمی پور
سمت: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
محل دفتر: ساختمان شماره ۴ - طبقه اول و مجتمع هیات علمی طبقه سوم
تلفن داخلی: ۱۵۱۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۰۵۷ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک:
نام: حجت
نام خانوادگی: بابایی
سمت: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: ریاضی
محل دفتر: ساختمان شماره ۴ - طبقه دوم و مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک:
نام: علی

نام خانوادگی: حمزه ای
سمت: مدیر کل امور ورزشی دانشگاه
رشته تحصیلی: ریاضی کاربری
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه: استادیار پایه ۱۷
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳دفترمعاونت دانشجویی وفرهنگی
تلفن داخلی: ۱۵۹۲
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۵۹۲

 
نام: اشرف
نام خانوادگی: کریمی نیک
سمت: ریاست مرکز رشد دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
محل دفتر: دفتر مرکز رشد ساختمان شماره ۴ طبقه دوم و مجتمع هیئت علمی طبقه دوم
تلفن داخلی: ۱۳۳۹ و ۱۷۶۸
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۹
نام: سید محمد رضا
نام خانوادگی: خوشرو
سمت: مسول کمیته برنامه و بودجه دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
دفتر: ساختمان شماره ۴ طبقه اول و مجتمع هیات علمی - طبقه سوم
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
نام: محمد جواد
نام خانوادگی: سلطانی
سمت: رئیس اداره خدمات آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ژنتیک مولکولی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۲۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۲۵