دانشکده علوم پایه

مشارکت اساتید خارج از دانشکده

نام: بابک
نام خانوادگی: آل طه
سمت: ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
رشته تحصیلی: پترولوژی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
محل استقرار دفتر: ساختمان اداری شماره ۱ - طبقه سوم
تلفن داخلی: ۱۵۶۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۵۶۳ (۰۳۴)
پست الکترونیک:ertebat@iauk.ac.ir

 

نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: فروغی
سمت: معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
محل دفتر: ساختمان شماره ۴ - طبقه اول و مجتمع هیات علمی طبقه سوم
تلفن داخلی: ۱۵۱۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۰۵۷ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک: mohammadmehdi869@yahoo.com

 

نام: علی
نام خانوادگی: حمزه ای
سمت: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
رشته تحصیلی: ریاضی کاربری
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه: استادیار پایه ۱۷
محل استقرار دفتر: ساختمان شماره۳دفترمعاونت دانشجویی وفرهنگی
تلفن داخلی: ۱۵۹۲
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۵۹۲

 

نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: متقی پیشه
سمت: مدیر کل برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: صنایع غذایی
دفتر: ساختمان اداری شماره چهار طبقه همکف و اول، مجتمع هیات علمی - طبقه همکف
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:

 

نام: لیدا
نام خانوادگی: ترک زاده
سمت: مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی:ریاضی
دفتر: ساختمان شماره 4 طبقه دوم و مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۳۰۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۰۱

 

نام: مریم
نام خانوادگی: کاظمی پور
سمت: ریاست مرکز رشد دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
محل دفتر: دفتر مرکز رشد ساختمان شماره ۴ طبقه دوم و مجتمع هیئت علمی طبقه دوم
تلفن داخلی: ۱۳۳۹ و ۱۷۶۸
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۹

 

نام: عباس
نام خانوادگی: حسن خانی
سمت: مدیر کل ورزشی دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی:ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه اول
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:

 

نام: مهدی
نام خانوادگی: رجبعلی پور
سمت: عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:

 

نام: سید محمد رضا
نام خانوادگی: خوشرو
سمت: مسول کمیته برنامه و بودجه دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
دفتر: ساختمان شماره ۴ طبقه اول و مجتمع هیات علمی - طبقه سوم
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:

 

نام: محمد جواد
نام خانوادگی: سلطانی
سمت: رئیس اداره خدمات آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ژنتیک مولکولی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۲۵
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۲۵

 

نام: اشرف
نام خانوادگی: کریمی نیک
سمت: رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۳۰
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۳