دانشکده علوم پایه

ریاست دانشکده علوم

نام: فرخ

نام خانوادگی: رخ بخش زمین

سمت: رئیس دانشکده علوم پایه

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی میکروبی)

آدرس دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۳۱۸

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۸ (۰۳۴)

پست الکترونیک (شغلی): rokhbakhsh@gmail.com

 

سوابق اجرائی و پژوهشی :

۱. کسب عنوان سخنرانی برتر در جشنواره دانشجویان علوم پزشکی کشور ۱۳۷۷

۲. سر پرست آزمایشگاه تحقیقاتی گروه میکروبیولوژی ۸۴-۱۳۸۲

۳. عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ۸۴-۱۳۸۱

۴. مسول دفتر سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ۸۴-۱۳۸۱

۵. عضو هیا ت های سنجش و نظارت منطقه ۷ دانشگاه آزاد اسلامی ۸۴-۱۳۸۲

۶. عضو اصلی هیات مدیره انجمن میکروب شناسی ایران (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - تهران) ۸۲-۱۳۸۰

۷. بازرس انجمن میکروب شناسی ایران (وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی-تهران) ۸۴-۱۳۸۲

۸. عضو کمیته علمی همایش نقش آزمایشگاه میکروب شناسی در کنترل عفونتهای بیمارستانی (دانشگاه علوم پزشکی قزوین )۱۳۸۱

۹. عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سراسری میکروب شناسی (دانشگاه علوم پزشکی اهواز) ۱۳۸۱

۱۰. عضو کمیته علمی ششمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران (دانشگاه علوم پزشکی تهران) ۱۳۸۲

۱۱. عضو کمیته علمی انجمن اسلامی دانشجویان شبه قاره هند در پونا ۸۸-۱۳۸۷

۱۲. مدیر گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ۹۲-۱۳۹۰

۱۳. رئیس دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ۹۴-۱۳۹۰

۱۴. عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ۹۵-۱۳۹۰

۱۵. دبیر شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ۹۴-۱۳۹۳

۱۶. عضو شورای دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ۹۷-۹۴ و۹۱-۱۳۹۰

۱۷. مدیر آموزشی طرح ضیافت اندیشه اساتید ۹۳-۱۳۹۱

۱۸. مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکترای میکروبیولوژی ۹۴-۱۳۹۲

۱۹. عضو شورای دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی کرمان ۹۷-۱۳۹۲

۲۰. ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از ۹۷-۱۳۹۴

21. Journal Referee: African Journal of Biotechnology

22. Journal Referee: Jundishapur Journal of Pharmaceutical Products