دانشکده علوم پایه

ریاست دانشکده علوم

 

نام: عنایت ا...

نام خانوادگی: شیخ حسینی

سمت: رئیس دانشکده علوم پایه

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D

رشته تحصیلی: شیمی آلی

آدرس دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۳۱۸

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۸ (۰۳۴)

پست الکترونیک (شغلی):