دانشکده علوم پایه

مسئول دفتر/ اداره عمومی دانشکده
نام: فرامرز

نام خانوادگی: پرنده افشار

سمت: مسول دفتر و روابط عمومی دانشکده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل استقرار دفتر: دفتر دانشکده علوم (مجتمع هیات علمی طبقه اول)

تلفن داخلی: ۱۳۱۸

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۸ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک:نام: علیرضا

نام خانوادگی: گودرزی

سمت: مسول اداره عمومی دانشکده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل استقرار دفتر: دفتر دانشکده علوم (مجتمع هیات علمی طبقه اول)

تلفن داخلی: ۱۳۱۸

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۸ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: