دانشکده علوم پایه

مسئول دفتر دانشکده علوم

 
نام: فرامرز
نام خانوادگی: پرنده افشار
سمت: مسول دفتر 
مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: دفتر دانشکده علوم (مجتمع هیات علمی طبقه اول)
تلفن داخلی: ۱۳۱۸
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۸ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک: