دانشکده علوم پایه

معاونین و رئیسان آموزش و پژوهش
نام: مسلم
نام خانوادگی: ملک شاهی
سمت: معاون اداره آموزش و پژوهش دانشکده علوم
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: فیزیک
محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۳۲۸ و ۱۳۴۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۲۸ (۰۳۴)
آدرس پست الکترونیک:

 


نام: حکیمه

نام خانوادگی: تهرانی

سمت: رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه همکف

تلفن داخلی: ۱۳۱۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۳

آدرس پست الکترونیک:


نام: سکینه

نام خانوادگی: صادقی

سمت: رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشکده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه همکف

تلفن داخلی: ۱۳۱۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۳

آدرس پست الکترونیک: sadeghi@iauk.ac.ir


نام: فرزانه

نام خانوادگی: اسلام کیش
پست سازمانی: مسئول امور آزمایشگاه های دانشکده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
تلفن داخلی: ۱۴۰۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۵ (۰۳۴)
پست الکترونیک: