دانشکده علوم پایه

اعضای هیات علمی

۱. اعضا هیات علمی با تخصص ریاضی کاربردی:

نام: علی
نام خانوادگی: حمزه ای
سمت: معاونت امور ورزشی دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی:ریاضی کاربردی
دفتر: ساختمان شماره ۳ طبقه همکف و مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی :۱۵۹۲
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۵۹۲
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: حسین
نام خانوادگی: صادقی
سمت: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی ریاضی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی
دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۳۰۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۰۳
آدرس پست الکترونیک:

 

نام: محمد رضا
نام خانوادگی: بلوچ شهریاری
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه همکف
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:

 

نام: علی
نام خانوادگی: سعیدی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: تحصیل در دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی: ۱۳۸۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۸۵
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

۲. اعضا هیات علمی با تخصص ریاضی محض:

نام: مهدی
نام خانوادگی: رجبعلی پور
سمت: عضو هیات علمی نیمه وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۳۱۷
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۷
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: حجت
نام خانوادگی: بابایی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی:ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۳۳۰
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۰
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: لیدا
نام خانوادگی: ترک زاده
سمت: مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی:ریاضی
دفتر: ساختمان شماره 4 طبقه دوم و مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۳۰۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۰۱
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: مهدیه
نام خانوادگی: تهامی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۳۳۰
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۰
آدرس پست الکترونیک: tahami@iauk.ac.ir

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: عباس
نام خانوادگی: حسن خانی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی:ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه اول
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: طاهره
نام خانوادگی: رودباری
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۳۱۴
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۱۴
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: عبدالرضا
نام خانوادگی: زرندی
سمت: مدیر فن آور اطلاعات دانشگاه
مدرک تحصیلی: تحصیل در دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی:ریاضی
دفتر: ساختمان کتابخانه مرکزی طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۴۱۴
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۱۴
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: طاهره
نام خانوادگی: سیستانی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی:ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه
تلفن داخلی :۱۳۱۰
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۰
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: ملیحه
نام خانوادگی: صفر زاده
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی:ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه
تلفن داخلی: ۱۳۰۳
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۰۳
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: علیرضا
نام خانوادگی: علومی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه
تلفن داخلی: ۱۳۱۶
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۱۶
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: وحید
نام خانوادگی: مومنایی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی:ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۳۱۵
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۱۵
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: آرین
نام خانوادگی: هدایت
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه
تلفن داخلی: ۱۳۱۶
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۶
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

۳. عضو هیات علمی با تخصص ریاضی - آمار:

 

نام: نیما
نام خانوادگی: نخعی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: - کارشناسی ارشد Msc
رشته تحصیلی: آمار در ریاضی
دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه اول
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: