دانشکده علوم پایه

اعضای هیات علمی

1.  اعضا هیات علمی با تخصص علوم گیاهی:

 

نام: مهرناز
نام خانوادگی: محمودی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:1335
تلفن مستقیم:31321335
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: سید محمد رضا
نام خانوادگی: خوشرو
سمت: مسول کمیته برنامه و بودجه دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
دفتر: ساختمان شماره 4 طبقه اول و مجتمع هیات علمی - طبقه سوم
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: لاله
نام خانوادگی: ضیا ابراهیمی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: پیمان
نام خانوادگی: رجایی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: سیستماتیک گیاهی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

 

2. اعضا هیات علمی با تخصص صنایع غذایی و علوم جانوری:

نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: متقی پیشه
سمت: ریاست تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: صنایع غذایی
دفتر: ساختمان اداری شماره چهار و مجتمع هیات علمی - طبقه همکف
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: محمد حسن
نام خانوادگی: تدین
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم جانوری و شیلات
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه سوم
تلفن داخلی:1355
تلفن مستقیم:31321355
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

3. اعضا هیات علمی با تخصص ژنتیک:

 

نام: محمد جواد
نام خانوادگی: سلطانی
سمت: رئیس اداره خدمات آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ژنتیک مولکولی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:1325
تلفن مستقیم:31321325
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: معصومه
نام خانوادگی: حاجی رضایی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ژنتیک مولکولی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:1326
تلفن مستقیم:31321326
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

4. اعضا هیات علمی با تخصص میکروبیولوژِی:

نام: فرخ
نام خانوادگی: رخ بخش زمین
سمت: ریاست دانشکده علوم پایه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی میکروبی)
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:1318
تلفن مستقیم:31321318
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: نادیا
نام خانوادگی: کاظمی پور
سمت: مدیر گروه کارشناسی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی:  میکروبیولوژی (باکتری شناسی پزشکی)
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:1334
تلفن مستقیم:31321334
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: بابک
نام خانوادگی: خیرخواه
سمت: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:1320
تلفن مستقیم:31321320
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: اشرف
نام خانوادگی: کریمی نیک
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:1330
تلفن مستقیم:31321330
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: آرتادخت
نام خانوادگی: توکلی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی:

 

نام: فرحناز
نام خانوادگی: قائمی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: تحصیل در مقطع دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی: