دانشکده علوم پایه

اعضای هیات علمی

۱. اعضا هیات علمی با تخصص علوم گیاهی:

 

نام: مهرناز
نام خانوادگی: محمودی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۳۵
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۳۵
آدرس پست الکترونیک:
 

نام: سید محمد رضا
نام خانوادگی: خوشرو
سمت: مسول کمیته برنامه و بودجه دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
دفتر: ساختمان شماره ۴ طبقه اول و مجتمع هیات علمی - طبقه سوم
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:

 

نام: لاله
نام خانوادگی: ضیا ابراهیمی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:

 

نام: پیمان
نام خانوادگی: رجایی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: سیستماتیک گیاهی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:

 

 

۲. اعضا هیات علمی با تخصص صنایع غذایی و علوم جانوری:

نام: محمد مهدی
نام خانوادگی: متقی پیشه
سمت: ریاست تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: صنایع غذایی
دفتر: ساختمان اداری شماره چهار و مجتمع هیات علمی - طبقه همکف
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:

 

نام: محمد حسن
نام خانوادگی: تدین
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم جانوری و شیلات
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه سوم
تلفن داخلی :۱۳۵۵
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۵۵
آدرس پست الکترونیک:

 

۳. اعضا هیات علمی با تخصص ژنتیک:

 

نام: محمد جواد
نام خانوادگی: سلطانی
سمت: رئیس اداره خدمات آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ژنتیک مولکولی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۲۵
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۲۵
آدرس پست الکترونیک:

 

نام: معصومه
نام خانوادگی: حاجی رضایی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: ژنتیک مولکولی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۲۶
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۲۶
آدرس پست الکترونیک:

 

۴. اعضا هیات علمی با تخصص میکروبیولوژِی:

نام: فرخ
نام خانوادگی: رخ بخش زمین
سمت: مدیر گروه زیست شناسی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی (بیوتکنولوژی میکروبی)
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۴۳
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۴۳
آدرس پست الکترونیک: rokhbakhsh@iauk.ac.ir

 

نام: نادیا
نام خانوادگی: کاظمی پور
سمت: عضو هیات علمی گروه میکروبیولوژی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی (باکتری شناسی پزشکی)
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۳۴
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۳۴
آدرس پست الکترونیک:

 

نام: بابک
نام خانوادگی: خیرخواه
سمت: عضو هیات علمی گروه میکروبیولوژی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۲۰
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۲۰
آدرس پست الکترونیک:

 

نام: اشرف
نام خانوادگی: کریمی نیک
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۳۰
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۳۰
آدرس پست الکترونیک:

 

نام: آرتادخت
نام خانوادگی: توکلی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:

 

نام: فرحناز
نام خانوادگی: قائمی
سمت: عضو هیات علمی تمام وقت
مدرک تحصیلی: تحصیل در مقطع دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک: