دانشکده علوم پایه

مسئولان آموزشی رشته ها

 

نام: مهدی
نام خانوادگی: ترک زاده
سمت: مسول رشته کارشناسی زیست شناسی

رشته تحصیلی: علوم انسانی
محل استقرار دفتر: آموزش دانشکده علوم - مجتمع هیئت علمی - طبقه همکف
تلفن داخلی: 1780
تلفن مستقیم: 31321780
آدرس پست الکترونیک: mtorkzadeh@iauk.ac.ir

 
نام: محسن
نام خانوادگی: شفیعی
سمت: مسول رشته های کارشناسی ارشد و دکترای میکروبیولوژی و فیزیولوژی گیاهی

رشته تحصیلی: حسابداری
محل استقرار دفتر: آموزش دانشکده علوم - مجتمع هیات علمی - طبقه همکف
تلفن داخلی: 1780
تلفن مستقیم: 31321780
آدرس پست الکترونیک: mshafiee@iauk.ac.ir