دانشکده علوم پایه

مسئولان آموزشی رشته هانام: حکیمه

نام خانوادگی: تهرانی

سمت: رئیس آموزش دانشکده علوم و

کارشناس آموزش مربوط به رشته های ارشد و دکترای (میکروبیولوژی / ‏فیزیولوژی‬ گیاهی) و ارشد بیوتکنولوژی میکروبی و سلولی و مولکولی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه همکف

تلفن داخلی: ۱۳۱۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۳

آدرس پست الکترونیک: tehrani@iauk.ac.ir 

نام: مهدی
نام خانوادگی: ترک زاده
سمت: کارشناس آموزش مربوط به رشته های کارشناسی زیست شناسی (میکروبیولوژی، سلولی و مولکولی، ژنتیک و زیست شناسی گیاهی)

مدرک تحصیلی: کارشناسی
محل استقرار دفتر: آموزش دانشکده علوم - مجتمع هیئت علمی - طبقه همکف
تلفن داخلی: ۱۷۸۰
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۷۸۰

آدرس پست الکترونیک: mtorkzadeh@iauk.ac.ir