دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

نام:
نام خانوادگی: صفی زاده
سمت: کارشناس آزمایشگاه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
دفتر: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه دوم
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام:
نام خانوادگی: اسلام کیش
سمت: کارشناس آزمایشگاه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: فیزیولوژی جانوری
دفتر: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه دوم
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: لعیا
نام خانوادگی: تبریزی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشدمیکروبیولوژی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه دوم
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام:
نام خانوادگی: رشیدی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه دوم
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: رضا
نام خانوادگی: بستان
سمت: کارشناس آزمایشگاه
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
دفتر: مجتمع آزمایشگاهی - طبقه دوم
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی: