دانشکده علوم پایه

اعضا هیات علمی

۱. اعضا هیات علمی با تخصص شیمی آلی:

 

نام: دادخدا

نام خانوادگی: غضنفری

سمت: مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکترای شیمی آلی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۳۳۲

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۲ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: dadkhodaghbh@yahoo.com

 

نام: محمد رضا

نام خانوادگی: اخگر

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۳۸

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۸ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: m_akhgar2000@yahoo.com

 

نام: سید علی

نام خانوادگی: احمدی

سمت: معاونت پژوهش دانشکده علوم

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۲۷ و ۱۳۴۵

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۴۵ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: ahmadi.iauk@gmail.com

 

نام: عنایت ا...

نام خانوادگی: شیخ حسینی

سمت: مدیر گروه کارشناسی شیمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۴۲۱

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۲۱ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: sheikhhosseiny@gmail.com

 

2. اعضا هیات علمی با تخصص شیمی تجزیه:

 

نام: محمد مهدی

نام خانوادگی: فروغی

سمت: معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

محل دفتر: ساختمان شماره ۴ - طبقه اول و مجتمع هیات علمی طبقه سوم

تلفن داخلی: ۱۵۱۱

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۰۰۵۷ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: mohammadmehdi869@yahoo.com

 

نام: مریم

نام خانوادگی: کاظمی پور

سمت: ریاست مرکز رشد دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

محل دفتر: دفتر مرکز رشد ساختمان شماره ۴ طبقه دوم و مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۳۹ و ۱۷۶۸

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۹ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: mkazemipoor@iauk.ac.ir

 

نام: حمیده

نام خانوادگی: اسد ا... زاده

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۳۶

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۶ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: asadollahzadeh90@yahoo.com

 

نام: مهران

نام خانوادگی: مرادعلیزاده

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۴۴

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۴۴ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: mo_mehran@yahoo.com

 

نام: ناهید

نام خانوادگی: رستاخیز

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۳۷

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۷ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک:nahid.rastakhiz@yahoo.com

 

 

نام: فرشته

نام خانوادگی: خسروی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۴۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۴۳ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: fereshteh_khosravii@yahoo.com

 

 

3. اعضا هیات علمی با تخصص شیمی فیزیک:

 

نام: مهدی

نام خانوادگی: شهیدی زندی

سمت: مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکترای شیمی تجزیه

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۷۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۷۳ (۳۴)

آدرس پست الکترونیک: meshahidizandi@gmail.com

 

4. اعضا هیات علمی با تخصص شیمی کاربردی:

 

نام: شبنم

نام خانوادگی: تجربه کار

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۴۷

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۴۷ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک:sh.tagrobehkar@yahoo.com

 

5. اعضا هیات علمی با تخصص شیمی معدنی:

 

نام: مهدیه

نام خانوادگی: قاضی زاده

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی معدنی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه اول

تلفن داخلی: ۱۳۳۶

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۳۶ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: ghazizadeh1385@yahoo.com

 

 

نام: فریبا

نام خانوادگی: نجفی زاده

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی معدنی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۴۳

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۴۳ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: najafizadeh_ir@yahoo.com

 

6. اعضا هیات علمی با تخصص مهندسی شیمی:

نام: عبدا...

نام خانوادگی: عباسلو

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۲۹

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۲۹ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: ab.abasloo@gmail.com