دانشکده علوم پایه

مسئولان آموزشی رشته ها

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: روشنایی

سمت: مسول رشته های کارشناسی ارشد و دکترای شیمی آلی و تجزیه / گرایش های کارشناسی شیمی / شیمی سرویسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

محل استقرار دفتر: هیئت علمی

تلفن داخلی: 1336

تلفن مستقیم: 31321336

آدرس پست الکترونیک: roshanaei@iauk.ac.ir 

سوابق اجرایی  و پژوهشی: