دانشکده علوم پایه

اعضا هیات علمی

1. اعضا هیات علمی با تخصص پترولوژی:

 

نام: بابک

نام خانوادگی: آل طه

سمت: ریاست دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

رشته تحصیلی: پترولوژی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

محل استقرار دفتر: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه سوم

تلفن داخلی:  1563

تلفن مستقیم: 31321563 (034)

پست الکترونیک:ertebat@iauk.ac.ir

 

 

2. اعضا هیات علمی با تخصص فیزیک اپتیک و لیزر:

نام: محمد 

نام خانوادگی: رضا زاده شیرازی 

سمت:  عضو هیات علمی تمام وقت

رشته تحصیلی: فیزیک اپتیک و لیزر

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: 1364

تلفن مستقیم: 31321364 (034)

پست الکترونیک: rezazadeh@iauk.ac.ir

 

 

3. اعضا هیات علمی با تخصص فیزیک اتمی مولکولی:

نام: مسلم

نام خانوادگی: ملک شاهی 

سمت: مدیر گروه فیزیک

رشته تحصیلی: فیزیک اتمی مولکولی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه دوم

تلفن داخلی: 1350

تلفن مستقیم: 31321350 (034)

پست الکترونیک: malekshahi@iauk.ac.ir

 

 

نام: محمد

نام خانوادگی: وزیری 

سمت: عضو هیات علمی تمام وقت

رشته تحصیلی: فیزیک اتمی مولکولی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه دوم

تلفن داخلی: 1350

تلفن مستقیم: 31321350 (034)

پست الکترونیک: vaziri@iauk.ac.ir

 

 

4. اعضا هیات علمی با تخصص فیزیک نانو:

 

نام: کاظم

نام خانوادگی: نقوی 

سمت: عضو هیات علمی تمام وقت

رشته تحصیلی: فیزیک نانو

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه دوم

تلفن داخلی: 1349

تلفن مستقیم: 31321349 (034)

پست الکترونیک:naghavi@iauk.ac.ir

 

 

5. اعضا هیات علمی بات خصص فیزیک هسته ای:

 

نام: سید محمد

نام خانوادگی: موسوی نسب

سمت: عضو هیات علمی تمام وقت

رشته تحصیلی: فیزیک هسته ای

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه دوم

تلفن داخلی: 1348

تلفن مستقیم: 31321348 (034)

پست الکترونیک:mousavinasab@iauk.ac.ir