دانشکده علوم پایه

مدیر گروه آموزشی

نام: مسلم
نام خانوادگی: ملک شاهی
سمت: مدیر گروه فیزیک
رشته تحصیلی: فیزیک اتمی مولکولی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه دوم
تلفن داخلی: 1350
تلفن مستقیم: 31321350 (034)
پست الکترونیک: malekshahi@iauk.ac.ir