دانشکده علوم پایه

مسئولان آموزشی رشته ها

 

نام: صدیقه

نام خانوادگی: دارش

سمت: مسول رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک و فیزیک سرویسی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت

محل دفتر: آموزش دانشکده علوم ، مجتمع هیئت علمی - طبقه همکف

تلفن داخلی: 1780

تلفن مستقیم: 31321780

آدرس پست الکترونیک: darash@iauk.ac.ir

سوابق اجرایی  و پژوهشی: کارشناس آموزشی گروه های شیمی- ریاضی- میکروبیولوژی و مسئول خوابگاه