دانشکده علوم پایه

خدمات مجتمع آموزشی

طبقه همکف و اول:

نام و نام خانوادگی: احمد محمدی
تلفن داخلی:1866
تلفن مستقیم: 31321866 (034)

 

نام و نام خانوادگی:   سید عطا ا.. میرتاج الدینی
تلفن داخلی: 1866
تلفن مستقیم: 31321866 (034)