دانشکده علوم پایه

خدمات مجتمع آموزشی
طبقه همکف و اول:

نام و نام خانوادگی: احمد محمدی
تلفن داخلی :۱۸۶۶
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۸۶۶ (۰۳۴)نام و نام خانوادگی: جعغری
تلفن داخلی: ۱۸۶۶
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۸۶۶ (۰۳۴)