دانشکده علوم پایه

خدمات مجتمع آزمایشگاهی
طبقه همکف (آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی):


نام و نام خانوادگی: لیلا محمد حسنی

تلفن داخلی: ۱۳۹۷

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۹۷ (۰۳۴)طبقه اول (آزمایشگاه های فیزیک بیوشیمی تحقیقاتی ش ۴ زیست شناسی):


نام و نام خانوادگی: فاطمه آل طه

تلفن داخلی: ۱۳۹۷

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۹۷ (۰۳۴)طبقه دوم (آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی میکروبیولوژی):


نام و نام خانوادگی: طالبی و شمسی ابوسعیدی

تلفن داخلی: ۱۴۰۴

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۴ (۰۳۴)طبقه سوم (آزمایشگاه های آموزشی شیمی و انبار مرکزی آزمایشگاه ها):


نام و نام خانوادگی: منصور شبونی

تلفن داخلی: ۱۴۰۶

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۶ (۰۳۴)