دانشکده علوم پایه

خدمات مجتمع آزمایشگاهی

طبقه همکف (آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی):

نام و نام خانوادگی: لیلا محمد حسنی 

تلفن داخلی: 1397

تلفن مستقیم: 31321397 (034)

 

طبقه اول (آزمایشگاه های فیزیک بیوشیمی تحقیقاتی ش 4 زیست شناسی):

نام و نام خانوادگی: فاطمه آل طه

تلفن داخلی: 1397

تلفن مستقیم: 31321397 (034)

 

طبقه دوم (آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی میکروبیولوژی):

 

نام و نام خانوادگی: طالبی و شمسی ابوسعیدی

 

تلفن داخلی: 1404

تلفن مستقیم: 31321404 (034)

 

طبقه سوم (آزمایشگاه های آموزشی شیمی و انبار مرکزی آزمایشگاه ها):

 

نام و نام خانوادگی: منصور شبونی 

 

تلفن داخلی: 1406

تلفن مستقیم: 31321406 (034)