دانشکده علوم پایه

خدمات مجتمع هیات علمی

طبقه همکف و  اول:

نام و نام خانوادگی: محمد نقیبی
تلفن داخلی: 1312
تلفن مستقیم: 31321312 (034)

 

طبقه دوم و سوم:

نام و نام خانوادگی: حمید رضا شمس الدینی
تلفن داخلی: 1341
تلفن مستقیم: 31321341 (034)