دانشکده علوم پایه

خدمات مجتمع هیات علمی
طبقه همکف و اول:

نام و نام خانوادگی: محمد نقیبی
تلفن داخلی: ۱۳۱۲
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۱۲ (۰۳۴)طبقه دوم و سوم:

نام و نام خانوادگی: حمید رضا شمس الدینی
تلفن داخلی: ۱۳۴۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۴۱ (۰۳۴)