دانشکده علوم پایه

رئیس اداره عمومی دانشکده

نام و نام خانوادگی: آقای نگارستانی

تلفن مستقیم:  09137706230