دانشکده علوم پایه

مدیر گروه کارشناسی

 

نام: حجت
نام خانوادگی: بابایی
سمت:  مدیر گروه کارشناسی ریاضی
رشته تحصیلی: ریاضی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
محل استقرار دفتر:  مجتمع هیات علمی طبقه همکف
تلفن داخلی: 1330

تلفن مستقیم: 31321330 (034)

آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی  و پژوهشی