دانشکده علوم پایه

صفحات مرتبط

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی

نام: حسین

نام خانوادگی: صادقی

سمت: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی ریاضی

رشته تحصیلی: ریاضی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

محل استقرار دفتر: مجتمع هیات علمی طبقه همکف

تلفن داخلی: 1303

تلفن مستقیم: 31321303

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی: