دانشکده علوم پایه

کاربردی-تحقیق در عملیات

رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات:

  • تحقیق در عملیات شاخه ای از ریاضیات کاربردی است که فرآیند تصمیم گیری را با بکارگیری روشهای تحلیل پیشرفته تسهیل می کند. رسیدن به تصمیمی بهین یا نزدیک به بهین در مواجهه با مسایل پیچیده مدیریتی با استفاده از مدلهای ریاضی، تحلیل های آماری و بهینه سازی ریاضی هدف اصلی این رشته است. این رشته همپوشانی بسیار زیادی با سایر رشته های مرتبط از قبیل مهندسی صنایع و علوم مدیریت دارد.

  • فارغ التحصیلان این رشته قادرند مسایل عملی محیط کاری خود را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و حل کنند. آنها توانمندی ساخت مدلهای ریاضی و آماری را داشته و در درک و حل مسائل پیچیده و تصمیم گیری صحیح سرآمد هستند.

  • رویکردمتمایزتحقیق درعملیات درتوسعه مدلهای علمی سیستمها در راستای شناسایی و اندازه‌گیری عوامل موثر و ایجاد اگاهیهای اولیه از پیامدهای تصمیمات، استراتژیها به مدیران کمک میکند تا در تعیین سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات به صورت علمی رفتارکرده و برآوردی هرچند مختصر از عواقب و نتایج تصمیمات خود داشته باشند. آموزش و پژوهش در راستای ایجاد و تقویت چنین نگرشی بسیار لازم وضروری میباشد.