دانشکده علوم پایه

مدیر گروه کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

نام : نادیا         

نام خانوادگی : کاظمی پور       

سمت : مدیر گروه کارشناسی    

رشته تحصیلی : میکروبیولوژی (باکتری شناسی پزشکی)    

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی - Ph.D   

محل استقرار دفتر : طبقه دوم مجتمع هیات علمی

تلفن داخلی :1349         

تلفن مستقیم : 31321349 (034)         

آدرس پست الکترونیک  : iaukmicrobiology@yahoo.com     

سوابق اجرایی  و پژوهشی: