دانشکده علوم پایه

مدیر گروه کارشناسینام: نادیا
نام خانوادگی: کاظمی پور
سمت:
مدیر گروه کارشناسی زیست شناسی (میکروبیولوژی، سلولی و مولکولی و ژنتیک) 
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی - Ph.D
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی (باکتری شناسی پزشکی)
دفتر: مجتمع هیات علمی - طبقه اول
تلفن داخلی :۱۳۳۴
تلفن مستقیم :۳۱۳۲۱۳۳۴
آدرس پست الکترونیک: