دانشکده علوم پایه

مدیر گروه تحصیلات تکمیلینام: بابک

نام خانوادگی: خیرخواه

سمت: مدیر گروه ارشد سلولی و مولکولی / ارشد و دکترای میکروبیولوژی و فیزیولوژی گیاهی گیاهی

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی - Ph.D

محل استقرار دفتر: طبقه دوم مجتمع هیات علمی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

آدرس پست الکترونیک