دانشکده علوم پایه

سلولی و ملکولی




فهرست دروس پیشنهادی

جهت دانشجویان کارشناسی سلولی و مولکولی

ورودی ۹۶ به بعد

 

 

فهرست دروس پایه، اصلی و تخصصی و پیشنیازهای دروس مربوط به

دانشجویان کارشناسی میکروبیولوژی ورودی ۹۶ به بعد

 

 




فهرست دروس پیشنهادی

جهت دانشجویان کارشناسی سلولی و مولکولی

ورودی ۹۵ و قبل از آن