دانشکده علوم پایه

میکروبیولوژی
فهرست دروس کارشناسی ارشد

رشته:

میکروبیولوژی

گرایش:

زیست شناسی میکروب های بیماریزا

(ورودی ۹۷ به بعد)

* شکل نظام بصورت ترمی - واحدی است و هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت است که در طول یک نیمسال تحصیلی تدریس می شود.

* تعداد واحدهای دوره شامل دروس الزامی (۱۲ واحد)، درس های اختیاری (۱۰ واحد) و ۶ واحد پایان نامه تقسیم می شود. دروس کمبود و جبرانی به تعداد ۱۲ واحد است که در چهارچوب مقررات با تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی باید ارایه و اخذ گردد.

ردیف

دروس الزامی

دروس اختیاری

دروس جبرانی

۱

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

سموم میکروبی و سازوکار عمل

روش تحقیق

۲

روش های میکروبیولوژی

آنتی بیوتیک ها و سازوکار عمل

زبان تخصصی

۳

رده بندی میکروارگانیسم ها

باکتری شناسی پیشرفته

باکتری شناسی

۴

بوم شناسی میکروارگانیسم ها

ویروس شناسی پیشرفته

بیوتکنولوژی

۵

بیوانفورماتیک

اپیدمیولوژی

میکوز و درماتوفیت

۶

ژنتیک پروکاریوت ها

-

کاربرد کامپیوتر

مجموع

۱۲ واحد

۱۰ واحد

۱۲ واحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

فهرست دروس کارشناسی ارشد

رشته:

میکروبیولوژی

(ورودی ۹۵ و۹۶)

ردیف

دروس الزامی

دروس اختیاری

دروس جبرانی

۱

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

میکروبیولوژی خاک

روش تحقیق

۲

ژنتیک پروکاریوت ها

سموم میکروبی و مکانیسم عمل عمل

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

۳

ایمنی شناسی پیشرفته

آنتی بیوتیک ها و مکانیسم عمل

زبان تخصصی میکروبیولوژی

۴

ویروس شناسی پیشرفته

استانداردهای میکروبی

میکوزها و درماتوفیت ها

۵

اکولوژی میکروارگانیسم ها

اپیدمیولوژی میکروب ها

بیوتکنولوژی میکروبی

۶

میکروبیولوژی صنعتی

-

میکروبیولوژی ۱

مجموع

۱۲ واحد

۱۰ واحد

۱۲ واحد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

فهرست دروس کارشناسی ارشد

رشته:

میکروبیولوژی

(ورودی ۹۴ و ماقبل)

ردیف

دروس الزامی

دروس اختیاری

دروس جبرانی

۱

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

میکوزها و درماتوفیت ها

روش تحقیق

۲

ژنتیک پروکاریوت ها

سموم میکروبی و مکانیسم عمل عمل

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی

۳

ایمنی شناسی پیشرفته

آنتی بیوتیک ها و مکانیسم عمل

زبان تخصصی میکروبیولوژی

۴

ویروس شناسی پیشرفته

استانداردهای میکروبی

میکروبیولوژی

۵

اکولوژی میکروارگانیسم ها

اپیدمیولوژی میکروب ها

باکتریولوژی

۶

میکروبیولوژی خاک

بیوتکنولوژی میکروبی

آزمایشگاه باکتریولوژی

مجموع

۱۲ واحد

۱۲ واحد

۱۲ واحد