دانشکده علوم پایه

فیزولوژی گیاهی

رشته فیزیولوژی گیاهی:

      فیزیولوژی گیاهی به عنوان یکی از گرایش های علم زیست شناسی به مطالعه اعمال و فعالیت های گیاهان می پردازد. بدیهی است به دلیل ارتباط تنگاتنگ این علم با سایر علوم، فیزیولوژی گیاهی همچون علوم دیگر طی سال های اخیر از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است. متخصصین علم فیزیولوژی گیاهی با ارائه راهکارهای نوین و محیط زیست دوستانه سهم بزرگی در ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی داشته اند. یکی از ارکان مهم در کشاورزی پایدار یا کشاورزی زیستی بهره گیری از روش های مبتنی بر مطالعات فیزیولوژی گیاهی در زمینه تولید کودهای زیستی، مبارزه بیولوژیک با آفات وعلف های هرزمی باشد. دانشجویان فیزیولوژی گیاهی در دوره کارشناسی ارشد و  دکتری پس از گذراندن واحد های نظری و آشنایی با مباحثی از جمله نقل و انتقال مواد در گیاهان، فتوسنتز، متابولیسم، اکوفیزیولوژی و تنظیم کننده های رشد گیاهی به انجام پایان نامه تحقیقاتی خود در یکی از زمینه های مرتبط با فیزیولوژی گیاهی می پردازند. پس از انجام آزمایشات مختلف بر روی گیاهان و بکارگیری روش ها و ابزار نوین آزمایشگاهی، نتایج و تحلیل این پژوهش در کتابچه ای گردآوری و به جامعه علمی عرضه می گردد. دانش آموختگان این رشته می توانند به تحقیقات خود در مراکز تحقیقاتی کشاورزی، منابع طبیعی و علوم زیستی ادامه دهند. امید است که  اساتید و دانشجویان  با توانمندی در این رشته بتوانند قدم های موثری در جهت پیشرفت علمی و اقتصادی کشور و تامین امنیت غذایی برای هم میهنان خود بردارند.