دانشکده علوم پایه

بیوتکنولوژی میکروبی
کارشناسی ارشد رشته

زیست فناوری میکروبی

(M.sc. in Microbial Biotechnology )

(جهت دانشجویان ورودی ۹۵ و بعد از آن)

***

  • نوع و تعداد واحهای درسی:

تعداد واحدهای دوره به ۱۴ واحد الزامی، ۱۰ واحد اختیاری، ۲ واحد (سمینار ۱و۲)، بانضمام ۱۰ واحد جبرانی و ۶ واحد پایان نامه تقسیم می شود.

جدول دروس الزامی، اختیاری و کمبود و جبرانی رشته کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی
ردیف دروس الزامی دروس اختیاری دروس کمبود و جبرانی
۱ زیست فناوری پروتئین زیست فناوری دارویی روش تحقیق
۲ مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها زیست فناوری سوخت زبان تخصصی
۳ مهندسی ژنتیک یوکاریوت ها زیست فناوری غذایی زیست شناسی میکروبی - ساختار و تنوع
۴ فناوری تخمیر زیست فناوری قارچ ها زیست شناسی میکروبی - فیزیولوژی میکروبی
۵ بیوانفورماتیک زیست فناوری محیط زیست -
۶ روش پژوهش و طراحی آزمایش - -
۷ روش ها در زیست فناوری - -
  ۱۴ واحد ۱۰ واحد ۱۰ واحد

+ ۲ واحد سمینار

+ ۶ واحد پایان نامه