دانشکده علوم پایه

صفحات مرتبط

میکروبیولوژی

فهرست دروس مقطع

دکترای تخصصی

رشته:

میکروبیولوژی

(ورودی ۹۶ به بعد)

***

دروس تخصصی، اختیاری و جبرانی دوره دکترای میکروبیولوژی
ردیف دروس الزامی دروس اختیاری دروس کمبود و جبرانی
۱ میکروبیولوژی سلولی زیست پالایی روش تحقیق
۲ زیست فناوری میکروبی پیشرفته پروبیوتیک و کاربرد های آنها زبان تخصصی
۳ روابط انگل و میزبان مباحث جدید در میکروبیولوژی فیزیولوژی میکروارگانیسم ها
۴ مهندسی ژنتیک سمینار مبانی بیوانفورماتیک
۵ - - اکولوژی میکروارگانیسم ها
مجموع ۸ واحد ۸ واحد ۱۰ واحد

***

۱. طول دوره و شکل نظام:

طول دوره دکترای رشته میکروبیولوژی ۸ نیمسال است که با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تا یک نیمسال دیگر می تواند افزایش یابد.

دوره دکترای میکروبیولوژی به دو مرحله (آموزشی و پژوهشی) تقسیم می شود:

 

* مرحله آموزشی: این مرحله شامل۴ نیمسال تحصیلی است که با آزمون جامع پایان می یابد. امتحان جامع بصورت کتبی و شفاهی (۳ درس) برگزار می گردد. شرط موفقیت دانشجو کسب نمره حداقل ۱۵ از ۲۰ در هر ماده امتحانی کتبی با میانگین کل حداقل ۱۶ و نیز کسب نمره حداقل ۱۵ در مصاحبه شفاهی می باشد. نمره نهایی آزمون جامع بر اساس ۶۰ درصد نمره کتبی و ۴۰ درصد نمره امتحان شفاهی تعیین خواهد شد. چنانجه دانشجو در آزمون جامع موفق نباشد فقط یک بار دیگر برای شرکت و موفقیت در آزمون فوق فرصت خواهد داشت. لازم به ذکر است که آزمون جامع ۲ بار در سال برگزار می شود.

* مرحله پژوهشی: این مرحله پس از مرحله آموزشی آغاز می شود و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد و به مراحل زیر تقسیم می شود:

الف. مرحله تدوین طرح پژوهشی رساله (پروپوزال) و دفاع از آن:

دانشجو پروپوزال خود را که در چارچوب موضوعات مرتبط با میکروبیولوژی می باشد با نظر استاد راهنما تدوین نموده و تا پایان نیمسال چهارم فرصت دارد تا در حضور هیات داوران ارایه نماید.

ب. ثبت موضوع رساله دکتری:

در صورت تایید هیات داوران، موضوع رساله دانشجو رسماً توسط دانشکده ثبت و به اطلاع اساتید راهنما و مشاور و دانشجو رسانده می شود.

ج. انجام و پیشرفت کار پژوهشی:

در این مرحله دانشجو کارهای پژوهشی خود را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده در پروپوزال انجام می دهد. دانشجو موظف است هر ۶ ماه یک بار پس از تصویب موضوع رساله، دستاوردهای خود را در حضور اساتید راهنما و مشاور و نماینده تحصیلات تکمیلی ارایه نماید و در صورتجلسه گزارش پیشرفت هر مرحله در پرونده دانشجو درج می شود.

د. دفاع از رساله:

شرط دفاع از رساله دکتری انجام کلیه موارد پیش بینی شده در پروپوزال مصوب با تایید استاد راهنما و شورای تحصیلات تکمیلی و احراز شرط زیر است:

  • چاپ یا اخذ پذیرش حداقل یک مقاله (ISI) ویک مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر به نام دانشجو و اساتید راهنما و مشاور، حاصل از نتایج پژوهش های انجام گرفته بر اساس پروپوزال دانشجو
  • تدوین رساله و تکمیل و تایید فرم اعلام کفایت رساله توسط استاد راهنما

شورای تحصیلات تکمیلی، رساله دانشجو را جهت داوری به یکی از اعضای هیات علمی متخصص (بجز از اساتید راهنما و مشاور دانشجو) مرتبط با زمینه پژوهشی رساله در داخل یا خارج دانشکده ارسال می نماید. پس از تایید کیفیت رساله و اعلام بلامانع بودن دفاع از رساله توسط داور، هیات داوران را جهت برگزاری دفاع از رساله تعیین می نماید. هیات داوران متشکل از اساتید راهنما و مشاور، ۲ نفر داور داخلی و ۲ نفر داور خارجی و نماینده تحصیلات تکمیلی می باشد.

دفاع از رساله در جلسه عمومی برگزار می گردد و دانشجو به سوالات هیات داوران و سایر حاضرین در جلسه پاسخ می دهد. سپس هیات داوران در جلسه محرمانه خود را به منظور اعلام نظر نهایی تشکیل و در مورد تایید یا عدم تایید رساله اظهار نظر می نمایند. در صورت عدم تایید، هیات داوران در مورد نحوه ادامه کار دانشجو تصمیم گیری می کنند.

۲. تعداد واحدهای درسی:

تعداد واحدهای درسی دوره دکترای میکروبیولوژی ۳۶ واحد و به شرح زیر است:

  • دروس نظری تخصصی ۱۶ واحد
  • رساله ۲۰ واحد

دروس تخصصی دوره دکترای میکروبیولوژی ۱۶ واحد است و شامل ۸ واحد الزامی ۸ واحد اختیاری و ۱۰ واحد جبرانی می باشد. دانشجو ۱۶ واحد درسی را در ۳ نیمسال از بین واحدهای درسی ارایه شده انتخاب می نماید.

*

 
*

فهرست دروس مقطع

دکترای تخصصی

رشته:

میکروبیولوژی

(ورودی ۹۵ و ماقبل)

***

جدول دروس تخصصی الزامی، اختیاری و کمبود و جبرانی دوره دکترای تخصصی رشته میکروبیولوژی ورودی ۹۵ و ماقبل
ردیف دروس الزامی دروس اختیاری دروس کمبود و جبرانی
۱ باکتری شناسی پیشرفته ساختارهای غشایی در باکتریها و ویروسها روش تحقیق
۲ ویروس شناسی پیشرفته آبشویه میکروبی زبان تخصصی
۳ ایمنوشیمی ویروس ها آرکی باکترها فیزیولوژی میکروارگانیسم ها
۴ ژنتیک میکروب ها *** اکولوژی میکروارگانیسم ها
۵ روابط انگل و میزبان - ویروس شناسی
۶ بیوتکنولوژی میکروبی - -
مجموع ۱۲ واحد ۸ واحد ۱۰ واحد

+ ۲ واحد سمینار.

+ ۲۲ واحد رساله.

*