دانشکده علوم پایه

صفحات مرتبط

فیزیولوژی گیاهی
فهرست دروس مقطع

دکترای تخصصی

رشته:

فیزیولوژی گیاهی

(ورودی ۹۶ به بعد)

 

۱. طول دوره و شکل نظام:

طول دوره دکترای رشته زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی ۸ نیمسال است که با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تا یک نیمسال دیگر می تواند افزایش یابد.

دوره دکترای زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی به دو مرحله (آموزشی و پژوهشی) تقسیم می شود:

 

* مرحله آموزشی: این مرحله شامل۴ نیمسال تحصیلی است که با آزمون جامع پایان می یابد. امتحان جامع بصورت کتبی و شفاهی (۳ درس) برگزار می گردد. شرط موفقیت دانشجو کسب نمره حداقل ۱۵ از ۲۰ در هر ماده امتحانی کتبی با میانگین کل حداقل ۱۶ و نیز کسب نمره حداقل ۱۵ در مصاحبه شفاهی می باشد. نمره نهایی آزمون جامع بر اساس ۶۰ درصد نمره کتبی و ۴۰ درصد نمره امتحان شفاهی تعیین خواهد شد. چنانجه دانشجو در آزمون جامع موفق نباشد فقط یک بار دیگر برای شرکت و موفقیت در آزمون فوق فرصت خواهد داشت. لازم به ذکر است که آزمون جامع ۲ بار در سال برگزار می شود.

* مرحله پژوهشی: این مرحله پس از مرحله آموزشی آغاز می شود و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد و به مراحل زیر تقسیم می شود:

الف. مرحله تدوین طرح پژوهشی رساله (پروپوزال) و دفاع از آن:

دانشجو پروپوزال خود را که در چارچوب موضوعات مرتبط با میکروبیولوژی می باشد با نظر استاد راهنما تدوین نموده و تا پایان نیمسال چهارم فرصت دارد تا در حضور هیات داوران ارایه نماید.

ب. ثبت موضوع رساله دکتری:

در صورت تایید هیات داوران، موضوع رساله دانشجو رسماً توسط دانشکده ثبت و به اطلاع اساتید راهنما و مشاور و دانشجو رسانده می شود.

ج. انجام و پیشرفت کار پژوهشی:

در این مرحله دانشجو کارهای پژوهشی خود را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده در پروپوزال انجام می دهد. دانشجو موظف است هر ۶ ماه یک بار پس از تصویب موضوع رساله، دستاوردهای خود را در حضور اساتید راهنما و مشاور و نماینده تحصیلات تکمیلی ارایه نماید و در صورتجلسه گزارش پیشرفت هر مرحله در پرونده دانشجو درج می شود.

د. دفاع از رساله:

شرط دفاع از رساله دکتری انجام کلیه موارد پیش بینی شده در پروپوزال مصوب با تایید استاد راهنما و شورای تحصیلات تکمیلی و احراز شرط زیر است:

  • چاپ یا اخذ پذیرش حداقل یک مقاله (ISI) ویک مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر به نام دانشجو و اساتید راهنما و مشاور، حاصل از نتایج پژوهش های انجام گرفته بر اساس پروپوزال دانشجو
  • تدوین رساله و تکمیل و تایید فرم اعلام کفایت رساله توسط استاد راهنما

شورای تحصیلات تکمیلی، رساله دانشجو را جهت داوری به یکی از اعضای هیات علمی متخصص (بجز از اساتید راهنما و مشاور دانشجو) مرتبط با زمینه پژوهشی رساله در داخل یا خارج دانشکده ارسال می نماید. پس از تایید کیفیت رساله و اعلام بلامانع بودن دفاع از رساله توسط داور، هیات داوران را جهت برگزاری دفاع از رساله تعیین می نماید. هیات داوران متشکل از اساتید راهنما و مشاور، ۲ نفر داور داخلی و ۲ نفر داور خارجی و نماینده تحصیلات تکمیلی می باشد.

دفاع از رساله در جلسه عمومی برگزار می گردد و دانشجو به سوالات هیات داوران و سایر حاضرین در جلسه پاسخ می دهد. سپس هیات داوران در جلسه محرمانه خود را به منظور اعلام نظر نهایی تشکیل و در مورد تایید یا عدم تایید رساله اظهار نظر می نمایند. در صورت عدم تایید، هیات داوران در مورد نحوه ادامه کار دانشجو تصمیم گیری می کنند.

۲. تعداد واحدهای درسی:

تعداد واحدهای درسی دوره دکترای میکروبیولوژی ۳۶ واحد و به شرح زیر است:

  • دروس نظری تخصصی ۱۶ واحد
  • رساله ۲۰ واحد

دروس تخصصی دوره دکترای زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی ۱۴ واحد است و شامل ۸ واحد الزامی ۸ واحد اختیاری و ۱۰ واحد جبرانی می باشد. دانشجو ۱۶ واحد درسی را در ۳ نیمسال از بین واحدهای درسی ارایه شده انتخاب می نماید.

 

جدول. فهرست دروش زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی مقطع دکترا داشجویان ورودی ۹۶ و بعد از آن.
ردیف دروس الزامی دروس اختیاری دروس کمبود و جبرانی
۱ تنظیم کننده های رشد گیاهی بیوانفورماتیک گیاهی روش تحقیق
۲ فیزیولوژی تنش در گیاهان زیست فناوری و مهندسی ژنتیک گیاهی زبان تخصصی
۳ فیزیولوژی جذب در گیاهان مباحث جدید در فیزیولوژی گیاهی جذب و انتقال
۴ متابولیت های ثانوی گیاهی سمینار متابولیسم گیاهی
۵ - - یاخته شناسی
۶ - - -
مجموع ۸ واحد ۸ واحد ۱۰ واحد

 

 
 

فهرست دروس مقطع

دکترای تخصصی

رشته:

زیست شناسی

گرایش:

فیزیولوژی گیاهی

(ورودی ۹۵ و ماقبل)

 

  • طول دوره و مراحل تحصیل:

دوره دکتری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی است.

الف. مرحله آموزشی:

در این مرحله ۱۲ واحد درسی در شش درس دو واحدی ارایه می شود. بعلاوه، دانشجو موظف به گذراندن چهار درس دو واحدی دیگر که یکی از گرایش های فیزیولوژی گیاهی را می پوشاند، می باشد. این دروس توسط دانشگاه مجری جهت بررسی، اصلاح و تصویب به کمیته برنامه ریزی زیست شناسی پیشنهاد می شود. دروس اخیر پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی زیست شناسی و ابلاغ به آن دانشگاه مجری قابل اجرا است.

این مجموعه ۲۰ واحدی بعلاوه ۲ واحد سمینار، مجموعه دروس لازم براین در مرحله آموزشی را تشکیل می دهند. این مرحله از تحصیل با گذراندن امتحان جامع به پایان می رسد.

ب. مرحله پژوهشی:

در این مرحله، دانشجویانی که مرحله آموزشی را به پایان رسانیده اند بطور رسمی کار پژوهشی خود را آغاز می کنند. له با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد. ارزش پایان نامه ۲۲ واحد درسی است.

جدول. فهرست دروس زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی در مقطع دکترا دانشجویان ورودی ۹۵ و ماقبل
ردیف دروس الزامی دروس اختیاری دروس کمبود و جبرانی
۱ بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک مباحث ویژه روش تحقیق
۲ فیزیولوژی تنشها هالوفیت های ایران زبان تخصصی
۳ فیزیولوژی جذب بیوشیمی گیاهی ۱ جذب و انتقال
۴ فیزیولوژی همزیستی بازشناسی در گیاهان متابولیسم گیاهی
۵ متابولیسم گیاهی پیشرفته - یاخته شناسی
۶ مکانیسم عمل تنظیم کننده های رشد - -
۷ سمینار (۱و۲) - -
مجموع ۱۲+۲ واحد ۸ واحد ۱۰ واحد

 

 

رشته فیزیولوژی گیاهی:

 

فیزیولوژی گیاهی به عنوان یکی از گرایش های علم زیست شناسی به مطالعه اعمال و فعالیت های گیاهان می پردازد. بدیهی است به دلیل ارتباط تنگاتنگ این علم با سایر علوم، فیزیولوژی گیاهی همچون علوم دیگر طی سال های اخیر از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است. متخصصین علم فیزیولوژی گیاهی با ارائه راهکارهای نوین و محیط زیست دوستانه سهم بزرگی در ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی داشته اند. یکی از ارکان مهم در کشاورزی پایدار یا کشاورزی زیستی بهره گیری از روش های مبتنی بر مطالعات فیزیولوژی گیاهی در زمینه تولید کودهای زیستی، مبارزه بیولوژیک با آفات وعلف های هرزمی باشد. دانشجویان فیزیولوژی گیاهی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری پس از گذراندن واحد های نظری و آشنایی با مباحثی از جمله نقل و انتقال مواد در گیاهان، فتوسنتز، متابولیسم، اکوفیزیولوژی و تنظیم کننده های رشد گیاهی به انجام پایان نامه تحقیقاتی خود در یکی از زمینه های مرتبط با فیزیولوژی گیاهی می پردازند. پس از انجام آزمایشات مختلف بر روی گیاهان و بکارگیری روش ها و ابزار نوین آزمایشگاهی، نتایج و تحلیل این پژوهش در کتابچه ای گردآوری و به جامعه علمی عرضه می گردد. دانش آموختگان این رشته می توانند به تحقیقات خود در مراکز تحقیقاتی کشاورزی، منابع طبیعی و علوم زیستی ادامه دهند. امید است که اساتید و دانشجویان با توانمندی در این رشته بتوانند قدم های موثری در جهت پیشرفت علمی و اقتصادی کشور و تامین امنیت غذایی برای هم میهنان خود بردارند.