دانشکده علوم پایه

کارشناسان آزمایشگاه

کارشناسان آموزشی و پژوهشی گروه های زیست شناسی - میکروبیولوژی:

 
نام: منیژه
نام خانوادگی: رشیدی
پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی میکروبیولوژی
تلفن داخلی: ۱۴۰۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۱ (۰۳۴)
پست الکترونیک:
 
نام: لیلی
نام خانوادگی: صفی زاده
پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی
تلفن داخلی: ۱۳۹۹
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۹۹ (۰۳۴)
پست الکترونیک:
 
نام: فرزانه
نام خانوادگی: اسلام کیش
پست سازمانی: کارشناس تحقیقاتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
تلفن داخلی: ۱۴۰۵
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۵ (۰۳۴)
پست الکترونیک:
 
نام: لعیا
نام خانوادگی: تبریزی
پست سازمانی: کارشناس آموزشی و پژوهشی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
تلفن داخلی: ۱۴۰۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۱ (۰۳۴)
پست الکترونیک:
 
 
نام: رضا
نام خانوادگی: بستان
پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی
مدرک تحصیلی: کارشناسی میکروبیولوژی
تلفن داخلی: ۱۴۰۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۱ (۰۳۴)
پست الکترونیک:
 
نام: مریم
نام خانوادگی: عبدالکریمی
پست سازمانی: کارشناس آموزشی و تحقیقاتی
مدرک تحصیلی: کاردانی علوم آزمایشگاهی
تلفن داخلی: ۱۴۰۱
تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۴۰۱ (۰۳۴)
پست الکترونیک: