دانشکده علوم پایه

کارشناسی


نام: سید علی

نام خانوادگی: احمدی

سمت: مدیر گروه کارشناسی شیمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

محل دفتر: مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: ۱۳۴۵

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۳۴۵ (۰۳۴)

آدرس پست الکترونیک: ahmadi.iauk@gmail.com