دانشکده علوم پایه

کارشناسی


نام: عنایت ا...

نام خانوادگی: شیخ حسینی

سمت: مدیر گروه کارشناسی شیمی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

محل دفتر:  مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: 1421

تلفن مستقیم: 31321421 (034)

آدرس پست الکترونیک: sheikhhosseiny@gmail.com