دانشکده علوم پایه

ارشد و دکترای شیمی آلی

نام: دادخدا

نام خانوادگی: غضنفری

سمت:  مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکترای شیمی آلی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

محل دفتر:  مجتمع هیئت علمی طبقه اول

تلفن داخلی: 1332

تلفن مستقیم: 31321332 (034)

آدرس پست الکترونیک: dadkhodaghbh@yahoo.com