دانشکده علوم پایه

صفحات مرتبط

ارشد و دکترای شیمی تجزیه

نام: مهدی

نام خانوادگی: شهیدی زندی

سمت: مدیر گروه تحصیلات تکمیلی شیمی تجزیه

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک

محل دفتر:  مجتمع هیئت علمی طبقه دوم

تلفن داخلی: 1373

تلفن مستقیم: 31321373 (34)

آدرس پست الکترونیک: meshahidizandi@gmail.com