دانشکده علوم پایه

شیمی آلی

 

کارشناسی ارشد شیمی آلی:
 اساس مطالعه در شیمی آلی، بررسی ترکیبات کربن دار است. سنتز ترکیبات دارویی و همچنین ترکیبات آلی مثل پلیمرها و مشتقات نفتی از اهمیت ویژه ای در صنعت برخوردار است. فارغ التحصیلان گرایش شیمی آلی در سنتز ترکیبات آلی، طیف سنجی آلی، شیمی پلیمر وبررسی سینتیک و مکانیزم واکنش های آلی و فعالیت در زمینه گیاهان دارویی به منظور شناسایی و استخراج مواد موثره در آنها توانا هستند. همچنین مهارت های کافی برای ساخت کاتالیزورهای جدید و افزایش سرعت واکنش ها و راندمان تولید را دارا می باشند.