دانشکده علوم پایه

شیمی تجزیه

 

کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه:
 شاخه‌ای از علم شیمی است که به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می‌پردازد. . این گرایش در دانشگاه‌های ایران به طور معمول در سه زمینه بررسی می‌شود: تجزیه کلاسیک (تجزیه و جداسازی مواد در آزمایشگاه)، تجزیه دستگاهی (تجزیه و جداسازی با استفاده از دستگاه‌هایی نظیر GC) و زمینه محاسباتی که شاخه‌هایی نظیر کمومتریکس را در بر می‌گیرد است. این شاخه از علم شیمی در کنترل کیفیت، بررسی وکنترل آلاینده ها، مطالعات بالینی پزشکی و آنالیزو تعیین عیار، نمود پیدا می کند.